TDC Token

Tổng số phát hành:
150,000,000 TDC
Tổng lượng đã phát hành:
45,163,711 TDC
Thành viên kích hoạt tài khoản:
13,804 thành viên

Thống kê hiện tại trong vòng 24 giờ

Lượng giao dịch BTC:
187.692000 BTC
Lượng giao dịch ETH:
157.643000 ETH
Lượng giao dịch BCH:
161.799000 BCH
Lượng giao dịch LTC:
159.188000 LTC
Lượng giao dịch VNDC:
4,811,000 VNDC