TDC Token

Tổng số phát hành:
150,000,000 TDC
Tổng lượng đã phát hành:
45,276,281 TDC
Thành viên kích hoạt tài khoản:
22,136 thành viên

Thống kê hiện tại trong vòng 24 giờ

Lượng giao dịch BTC:
178.388370 BTC
Lượng giao dịch ETH:
169.464000 ETH
Lượng giao dịch BCH:
139.574000 BCH
Lượng giao dịch LTC:
141.597000 LTC
Lượng giao dịch VNDC:
28,880,000 VNDC