TDC Token

Tổng số phát hành:
150,000,000 TDC
Tổng lượng đã phát hành:
45,171,031 TDC
Thành viên kích hoạt tài khoản:
13,958 thành viên

Thống kê hiện tại trong vòng 24 giờ

Lượng giao dịch BTC:
181.605171 BTC
Lượng giao dịch ETH:
159.383650 ETH
Lượng giao dịch BCH:
149.116000 BCH
Lượng giao dịch LTC:
172.965707 LTC
Lượng giao dịch VNDC:
1,762,000 VNDC